Інформація на виконання вимог
Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування,

що затверджене постановою Правління НБУ від 05.10.2021 № 100

 


 

              ПЕРЕЛІК РІЗНОВИДІВ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ :

 

1.   Споживчий кредит  - "Універсальний"60 % річних;

Цільова група споживачів: члени кредитної спілки "Агат".

     Мета отримання кредиту:  а) для придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів; б) для придбання, будівництва, ремонту та реконструкції нерухомого майна; в) на ініші потреби.

     Сума/ліміт кредиту:  від 7000,00 грн. до 220000,00 грн.

     Строк кредитуваннявід 2-ох місяців до 2-ох років.

     Тип процентної ставки: фіксована.

   Режим сплати процентів та основоної суми кредиту:   а) погашення основної суми кредиту та процентів з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку дії договору; б) з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; в) щомісячний платіж незмінний протягом усього строку дії договору (ануїтетна схема погашення заборгованості). 

     Реальна процентна ставка: 71,22%

     Умови отримання кредиту за зменшеною процентною ставкою: при отриманні другого та наступних кредитів в КС «Агат» - 55 % річних. Можливість отримання другого та наступних кредитів за процентною ставкою 55% річних надається члену кредитної спілки за умови, що його перший кредит діяв більше 6 місяців).

 _______________________________________________________________________________

2.  Споживчий кредит  «Кредитна лінія» - 55 % річних;

 Цільова група споживачів: члени кредитної спілки "Агат".

     Мета отримання кредиту:  а) для придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів; б) для придбання, будівництва, ремонту та реконструкції нерухомого майна; в) на ініші потреби.

     Сума/ліміт кредиту:  від 7000,00 грн. до 220000,00 грн.

     Строк кредитування від 2-ох місяців до 2-ох років.

     Тип процентної ставкифіксована.

     Реальна процентна ставка71,22%.

   Режим сплати процентів та основоної суми кредиту: з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору.

     Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні .   

________________________________________________________________________________

3Споживчий кредит на ведення особистого селянського господарства  "Кредитна лінія" - 55 % річних 

 Цільова група споживачів: члени кредитної спілки "Агат".

  Мета отримання кредиту: на ведення особистого селянського господарства

     Сума/ліміт кредиту:  від 7000,00 грн. до 220000,00 грн.

     Строк кредитування від 2-ох місяців до 2-ох років.

     Тип процентної ставкифіксована.

     Реальна процентна ставка71,22%.

   Режим сплати процентів та основоної суми кредиту: з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору.

     Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні . 

 _______________________________________________________________________________

Гіперпосилання на вебсторінку кредитної спілки, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ КС "АГАТ"

- ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"

- ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ "КРЕДИТНА ЛІНІЯ"

- ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ НА ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ "КРЕДИТНА ЛІНІЯ" 


Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит.

 

1. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці, кредитодавець має право стягнути повністю кредит, проценти за увесь фактичний строк користування кредитом, а також звернути стягнення на майно споживача.

2. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

6. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

 


Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

«КРЕДИТНА СПІЛКА НЕ ВИКОРИСТОВУЄ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СПОЖИВАЧІВ

 

Керуючись положеннями Закону України «Про захист персональних даних» Кредитна спілка «АГАТ» (далі по тексту – кредитна спілка) повідомляє Вас про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних.

Кредитна спілка здійснює свою діяльність виключно у відповідності до вимог чинного законодавства України та вживає всіх необхідних заходів з метою дотримання Конституції України, Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», інших законів та інших нормативно-правових актів України.

Основні терміни у сфері захисту персональних даних споживачів фінансових послуг:

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець персональних даних - юридична особа (кредитна спілка), яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

Мета обробки персональних даних:

Кредитна спілка здійснює обробку персональних даних у Базі даних «Фізичні особи: контрагенти, члени кредитної спілки, треті особи (фізичні)», визначених внутрішніми документами кредитної спілки, з метою: виконання кредитною спілкою  статутних завдань, вимог законодавства та внутрішніх положень, а саме: забезпечення реалізації економічних відносин, відносин у сфері фінансових послуг, господарської діяльності, управління, бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами, відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про кредитні  спілки», Закону України «Про споживче кредитування», Статуту кредитної спілки, інших законів, нормативно-правових актів та внутрішніх положень кредитної спілки.

Попередження про обробку персональних даних:

·         Споживачів фінансових послуг

З метою забезпечення високого рівня  обслуговування споживачів та дотримання вимог законодавства, споживач, підписуючи будь-який договір з кредитною спілкою або документи за операціями, без будь-яких застережень надає згоду кредитній спілці:

- на обробку його персональних даних - на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, надання фінансових послуг та забезпечення реалізації прав та виконання обов’язків у сфері фінансових, економічних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері безпеки, управління кредитними ризиками, відносин, що виникають з установами, які згідно з законодавством та/або укладеними з кредитною спілкою угодами можуть проводити перевірку діяльності кредитної спілки, відносин, що виникають у випадку невиконання споживачем своїх зобов’язань за договорами, укладеними між споживачем та кредитною спілкою, у т.ч. пов’язаних з примусовим стягненням боргу, відносин у випадках укладення кредитною спілкою договорів про відступлення права вимоги, інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, передбачених положеннями Конституції України, законами України, нормативно-правовими актами, договорами, укладеними з споживачем тощо; на включення та обробку його персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є кредитна спілка, а саме  даних у Базі даних «Фізичні особи контрагенти та члени кредитної спілки «АГАТ»;

- на доступ до своїх персональних даних  уповноваженому державному органу з питань захисту персональних даних, розпорядникам баз персональних даних, а також Третій Стороні, яким відповідно до Законодавства та/або письмового дозволу/згоди споживача та/або договору, укладеному між кредитною спілкою та Третьою Стороною, надано право отримання та/або обробку персональних даних споживача, у т.ч. у випадках відновлення порушеного права кредитної спілки, якщо споживач допустив таке порушення невиконанням або неналежним виконанням умов договорів, укладених з кредитною спілкою та/або укладення кредитною спілкою договорів про відступлення права вимоги тощо;

- на особистий доступ до своїх персональних даних за місцезнаходженням бази персональних даних.

2) Близьких осіб позичальника, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб:

Кредитна спілка попереджає близьких осіб позичальника, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит:

про надання згоди (усної чи письмової) на  взаємодію цих осіб з кредитною спілкою на випадок необхідності врегулювання простроченої заборгованості позичальника за укладеним договором про споживчий кредит, яка передбачає передачу їх персональних даних позичальником до кредитної спілки та обробку їх персональних даних відповідно до законодавства та внутрішніх положень кредитної спілки

 Згідно ч.5 ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування» Позичальник зобов’язаний:

 - до моменту передачі кредитній спілці персональних даних третіх осіб, отримати згоду на обробку їхніх персональних даних від близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, -передати вказані персональні дані кредитній спілці – кредитодавцю / новому кредитору/ колекторській компанії, на випадок необхідності врегулювання простроченої заборгованості позичальника за укладеним договором про споживчий кредит.

3) Позичальника:

Кредитна спілка попереджає позичальника про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text) відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення позичальником конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передаються кредитній спілці-кредитодавцю:

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1.  Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, - караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2.      Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, - караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність.

{Стаття 182 в редакції Закону № 3454-VI від 02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-IX від 17.10.2019}

Підстави обробки персональних даних

Підставою виникнення права кредитної спілки на обробку персональних даних, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості,  є:

1.      згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 

2.      дозвіл на обробку персональних даних, наданого володільцю персональних даних (кредитній спілці) відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3.      укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

4.      необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

5.      необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних або третьої  особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Звертаємо Вашу увагу, що обробка персональних даних здійснюється володільцем персональних даних лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.

Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та інформованою. Згода може надаватися суб’єктом у письмовій або електронній формі, що дає змогу зробити висновок про її надання. Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом згоди на обробку його персональних даних, зберігаються володільцем впродовж часу обробки таких даних.

Порядок доступу до персональних даних визначається кредитною спілкою самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо обробки персональних даних у кредитній спілці необхідно письмово звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького,23.

Склад персональних даних, що обробляються кредитною спілкою

До персональних даних, що обробляються кредитною спілкою належать відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Кредитна спілка здійснює обробку персональних даних згідно з вимогами законодавства:

До загальних персональних даних фізичної особи, що обробляються в кредитній спілці, відносяться:

·         прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце проживання фізичної особи, реєстраційних номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера; інформація про місце роботи та займану посаду, інформація щодо освіти та сімейного стану, дані про економічне і фінансове становище, дані про майно, банківські дані, підпис, дані з актів цивільного стану, дані пенсійної справи, професійну підготовку, електронні ідентифікаційні дані, номери телефонів, фотозбереження тощо.

Для фізичної особи – підприємця додатково місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити документу що підтверджує державну реєстрацію та інформація щодо органу державної влади, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності).

Кредитна спілка здійснює обробку персональних даних, отриманих від третіх осіб, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання ними гарантії, що така передача здійснюється третьою особою з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права осіб, персональні дані яких передаються кредитній спілці.

Кредитна спілка відповідно до чинного законодавства України має право витребувати від споживача інші документи та відомості, які містять персональні дані, виключно з метою виконання кредитною спілкою вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Обробка кредитною спілкою персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних не здійснюється.

Права та обов’язки суб’єктів персональних даних

Відповідно до ЗАКОНУ фізична особа, щодо якої кредитною спілкою здійснюється обробка персональних даних

Має право:

·         – знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

·    – отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

·         – на доступ до своїх персональних даних;

·      – отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються її персональні дані у базі персональних даних кредитної спілки, а також отримувати зміст персональних даних;

·     – пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

·        – пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

·         – на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

·         - звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

·    – застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

·         - вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

·         - відкликати згоду на обробку персональних даних;

·         - знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

·         - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Зобов’язана:

·         -  повідомляти кредитну спілку про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці у базі персональних даних.

Передача персональних даних:

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої кредитній спілці на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Без згоди фізичної особи персональні дані можуть передаватися у випадках:

·         – коли передача персональних даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією,  прямо  передбачена законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом.

Повідомлення, не здійснюються у разі:

       1.  передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

  2. виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;

       3.  здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях;

   4. повідомлення суб'єкта персональних даних відповідно до вимог частини другої статті 12 ЗАКОНУ.

 

Перелік третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані:

·         Суд

·         Прокуратура

·         Адвокат

·         Нотаріус

·         Служба безпеки України

·         Міністерство внутрішніх справ

·         Національний банк України

·         Держфінмоніторинг

·         Державна податкова служба

·         Приватні виконавці

·         Державна виконавча служба

·         Державна екологічна інспекція України

·         Державна служба України з надзвичайних ситуацій

·         Державна інспекція енергетичного нагляду України

·         Органи місцевого самоврядування

·         Антимонопольний комітет

·         Бюро кредитних історій

·         Аудиторська фірма

 

Доступ до персональних даних

Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.  У запиті зазначаються:

·         прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

·          найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

·         прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

·      відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

·           перелік персональних даних, що запитуються;

·           мета та/або правові підстави для запиту.

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних:

Конституція України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про кредитні спілки»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/.

Закон України «Про захист персональних даних»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Закон України «Про споживче кредитування»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text

Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_363#Text

 

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 2/8, тел.: (044) 253-75-89; 0800-50-17-20. www.ombudsman.gov.ua

 


 Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

 

1. Кредитна спілка має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.
Якщо Кредитна спілка отримує право вимагати дострокового повернення кредиту, то Кредитна спілка зобов’язана у письмовій формі повідомити Споживача про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо Кредитна спілка відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитної спілки повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки втрачає чинність.

2. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Споживач повідомляє Позичальника у письмовій до закінчення вищевказаного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Споживач зобов’язаний повернути Кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у цьому договорі. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
- договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
- споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від цього договору;
- комерційних кредитів.
Інші питання відмови Споживача від договору про споживчий кредит регулюються законодавством України.

3. Споживач має право достроково припинити (розірвати) договір про споживчий кредит лише шляхом повернення суми кредиту та сплати нарахованих процентів.


Порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

1. Перелік контактних даних кредитної спілки:

АДРЕСА

58008, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 23

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ

(0372)57-64-64

(096)462-85-46

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

ks-agat@ukr.net

АДРЕСА ВЕБСАЙТУ

agat-ks.jimdofree.com

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

2. Споживач має право звернутись зі зверненням до Національного банку України. Перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Посилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Контакти Національного банку України

Адреса Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
Номер контактного телефону 0 800 505 240
Адреса електронної пошти nbu@bank.gov.ua
Адреса вебсайта https://bank.gov.ua/

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.


Додаток 3 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (пункт 17 розділу II)

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаватиметься споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту)

 

I. Загальна інформація

 

Вид інформації

Інформація для заповнення фінансовою установою

1

2

3

1

І. Інформація по фінансову установу

2

Найменування

Кредитна спілка «Агат»

3

Номер і дата видачі ліцензії/свідоцтва

Свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи

Дата реєстрації: 17.04.2007

№ запису: 10381020000004356

 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Дата видачі: 25.09.2007

Реєстраційний номер: 14102062

Серія та номер свідоцтва: КС №831

 

Ліцензії:

Вид господарської діяльності: залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 1666 від 09.07.2015 року,

26.01.2017 року актуалізована в Державному реєстрі фінансових установ згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 162. Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

Вид господарської діяльності: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії:

№ 1228 від 20.04.2017 року. Статус ліцензії:  чинна, безстрокова.

4

Адреса

58008, м. Чернівці, вул. Шептицького, 23

5

Контактний телефон

(0372)57-64-64

(096) 462-85-46

6

Адреса електронної пошти

ks-agat@ukr.net

7

Адреса веб-сайту

https://agat-ks.jimdofree.com

8

ІІ. Основні умови споживчого кредиту

9

Мета отримання кредиту

1) ведення особистих селянських господарств 2) для придбання, будівництва, ремонту та реконструкції нерухомого майна. 3) для придбання автотранспорту 4) для придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів. 5) споживі кредити на інші потреби

10

Цільова група споживачів

Члени кредитної спілки «Агат»

11

Сума/ліміт кредиту

Від 7000 грн. до 220000 грн. (Розмір кредиту не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки).

12

Строк кредитування

Від 2-ох місяців до 2-ох років

13

Процентна ставка

- при отриманні першого кредиту в КС «Агат» - 60 % річних;

- при отриманні другого та наступних кредитів в КС «Агат» - 55 % річних. Можливість отримання другого та наступних кредитів за процентною ставкою 55% річних надається члену кредитної спілки за умови, що його перший кредит діяв більше 6 місяців.

На ведення особистого селянського господарства – 48 % річних.

14

Тип процентної ставки

фіксована

15

Реальна процентна ставка

71,22

16

Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту

Власний платіж споживача відсутній

17

Спосіб надання кредиту

Готівкою або безготівковим шляхом на рахунок споживача у банку

18

Забезпечення виконання зобов’язань порукою

Так. Поручителем виступає дієздатна платоспроможна особа

19

Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача

20

Загальні витрати за кредитом [включаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установою та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн

Загальні витрати за кредитом: мінімальна - при отриманні кредиту на 12 місяців та поверненні кредиту в розмірі 10000,00 гривень згідно погодженого графіку платежів – відсотки за користування кредитом в розмірі 4930,09 гривень; максимальна - при отриманні кредиту на 12 місяців та поверненні кредиту в розмірі 220000,00 гривень згідно погодженого графіку платежів – відсотки за користування кредитом в розмірі 121000,01 гривень.

 

21

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн

Мінімальна орієнтовна вартість кредиту при отриманні кредиту на 12 місяців та поверненні кредиту в розмірі 10000,00 гривень згідно погодженого графіку платежів – 14930,09 грн. Максимальна орієнтовна вартість кредиту – при отриманні кредиту на 12 місяців та поверненні кредиту в розмірі 220000,00 гривень згідно погодженого графіку платежів - 341000,01 грн.

22

Забезпечення за споживчим кредитом

23

Застава

Так

24

Вид застави

- Транспортні засоби (машини);

- Рухоме майно ( меблі, побутова техніка, обладнання, устаткування тощо)

25

Орієнтовна мінімальна ринкова вартість рухомого майна, потрібна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 3 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення) (якщо застосовується)

Орієнтовна мінімальна ринкова вартість рухомого майна, потрібна для отримання кредиту на суму не застосовується

26

Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості рухомого майна (якщо застосовується)

Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості рухомого майна не застосовується

27

Потреба проведення оцінки забезпечення кредиту

Відсутня

28

V. Порядок повернення споживчого кредиту

29

Періодичність погашення:

Щомісяця

30

суми кредиту

-  Щомісяця, рівними частинами

-  В кінці строку дії договору

- Щомісяця, незмінними сумами платежу

31

відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом

Відсотки - щомісяця, комісії та інші платежі за користування кредитом відсутні

32

Схема погашення

- погашення основної суми кредиту з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості);

- погашення основної суми кредиту в кінці строку кредитування (булітна схема погашення заборгованості);

- щомісячний платіж незмінний протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості)

33

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності

Відсутні

34

Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

35

VI. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором

36

Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]

Кредитодавець має право вимагати від Позичальника повернути борг за кредитом (тіло кредиту та проценти за користування кредитом) з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення на підставі ст.625 ЦКУ.

37

Інші заходи:

- кредитна спілка отримає право достроково вимагати повернення кредиту відповідно до умов укладеного кредитного договору;

- кредитна спілка отримає право вимагати повернення кредиту від поручителя або звернення стягнення на предмет застави.

38

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

39

унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

40

звернення стягнення на передане в заставу рухоме майно згідно із законодавством України

41

у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу рухомого майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно споживача може бути звернено стягнення для погашення кредиту

42

Попередження: фінансова установа задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави

43

Попередження: застава майна припиняється в разі повного погашення заборгованості споживача за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави

44

VII. Права споживача згідно із законодавством України

45

До укладення договору:

46

отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача

47

безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем

48

звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій

49

Після укладення договору:

50

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, установленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором)

так

51

Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій

52

VIII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду

53

До фінансової установи:

54

перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 3 до Положення.

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або

55

до Національного банку України:

56

перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів, або

57

до суду:

58

споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)